De Burchtkamp
De Burchtkamp (159 ha) ligt ca 5 km ten zuiden van Lelystad aan de Meerkoetweg. Eens was het een belangrijk broed- en fourageergebied voor kiekendieven.
In 1998 is het gebied nieuw leven in geblazen door daar waar onder een dunne laag klei zand zat, de klei af te graven. In dit zandige deel werd ook een nieuwe plas gegraven. Er wordt een interessante ontwikkeling van de vegetatie en de insectenfauna verwacht, zoals die op meer kalkrijke zandige plekken in Flevoland plaats vond.
De kiekendieven zullen er weinig profijt van hebben, maar gehoopt wordt dat soorten als kleine plevier, bontbekplevier, visdief, bergeend en oeverzwaluw er van zullen profiteren.

Het Flevo-landschap beheert het gebied.
Geen vrije toegang, buiten het broedseizoen zijn excursies op aanvraag mogelijk.