Het Eemmeer

Het Eemmeer meet 1340 ha en ligt tussen de Stichtsebrug (A27) tot aan de bocht bij Spakenburg waar het verder gaat als Nijkerkernauw. Er is één eiland: de Dode Hond.
Het Eemmeer is een Staatsnatuurmonument en aangewezen als Speciale  Beschermingszone in het kader van de EU-Vogelrichtlijn. Aan de monding van en langs het riviertje de Eem ligt een natuurgebied van Natuurmonumenten. Het bestaat uit graslanden en uiterwaarden en vormt een broedgebied voor weidevogels.

Het gebied wordt beheerd door Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.