Weidevogelreservaat het Gruttoveld
Dit 65 ha grote reservaat bestaat uit natte weiden en grenst aan de ruigtestrook langs de Rassenbeektocht. Hier was ooit een meer dan 1000 hectare groot weidevogelterrein en ganzenopvanggebied gepland. Het beheer en de inrichting van het Gruttoveld is gebaseerd op de ervaring met het weidevogelterrein de Kievitslanden. Een viertal kleine windmolentjes pompen onverdroten dag in dag uit water uit de Rassenbekertocht in de slootjes en greppels om het veld nat genoeg en dus aantrekkelijk te houden voor weidevogels zoals grutto, watersnip, tureluur en kievit. Er broeden niet alleen weidevogels, maar ook eenden en veldleeuwerikken. In de winter rusten er honderden ganzen op het dan onder water staande grasland.

Het wordt beheerd door de Het Flevo-landschap.
Het gebied is niet vrij toegankelijk, het pad langs de Rassenbeektocht wel.